Skip links

گروه صنعتی تولیدی،بازرگانی استیلکو در سال 1399با توجه به قراردادن تولیدمحورکار و مسائل اقتصادی واحدهای تولیدی خود را راه اندازی کرد

گروه صنعتی ، تولیدی و بازرگانی استیلکو جهت رونق بخش تولیداقدامات لازم جهت ساخت و احداث واحد جدید در این شرکت کرده است.

Return to top of page